Action Learning som pedagogik i en ledarskapsutbildning fungerar mycket bra. I korthet innebär det att deltagarna, var och en, tar upp faktiska/verkliga händelser och redogör för dem. Både vad som hände vid ett visst tillfälle, men även vad resultatet blev. Därefter ger övriga deltagare sin syn på lösningen och även alternativa lösningar. Som kursledare summerar jag deltagarnas lösningsförslag och utifrån min egen erfarenhet. Som utbildare bidrar även jag med alternativa förslag på lösningar utifrån mina erfarenheter och kompetens. Under de två dagarna har vi tio sådana diskussioner utifrån olika ämnesområden och vinklingar. Ibland tar den enskilde deltagaren upp lösningar som misslyckats mer eller mindre, men även lösningar som lett till framgång. Vissa händelser kan ha utspelat sig utanför arbetsplatsen, vilket också ger en annan, men oftast en intressant aspekt.

Grundtanken i pedagogiken är att man minns bättre både vad man hört, sett, diskuterat och sagt, än vad man bara hört och sett. Dessutom startar pedagogiken en förståelse för att både enskilda kursdeltagare, men även gruppen som helhet klarar mer än vad de själva tror. Alla har vi erfarenheter och lösningar på uppkomna situationer i samspelet mellan ledare och medarbetare. Delger vi andra den kunskapen så ökar kompetensen hos var och en.

Min roll som kursledare är även att informera om olika teorier och intressant forskning inom beteendevetenskap så att den blir lätt att ta till sig för deltagarna, men även att fördela tiden som deltagarna i kursen disponerar på ett rättvist sätt. Själv har jag gått ett antal ledarskapsutbildningar som stundtals varit rena sömnpillren och där samma kursdeltagare svarat på frågor som kursledaren kastat ur sig. Vissa har knappt sagt ett ord på ex två dagar. I mångt och mycket är det utifrån dessa utbildningar som jag tagit fram konceptet för HR Nords ledarskapsutbildning. Hittills har jag ett snitt på 4,55 av 5,0 som max i utvärderingarna. Kursen är inte branschspecifik, men anpassas till viss del beroende av från vilken bransch deltagarna kommer från.